Ecusson de la République et du canton de Genève


REPUBLIQUE
ET CANTON
DE GENEVE

Changer la couleur des liensDiminuer la taille du texteAugmenter la taille du texteImprimer la page
ge.ch  
 
Ge.ch > Violences domestiques > Évaluation de la situation

Violences domestiques

Institutucionet që mund t’i kontaktoni për një vlerësim të parë të gjendjes suaj

Situata kërkon një intervenim të shpejtë dhe të menjëhershëm...

Urgjencë Policia 117 - www.ge.ch/police
Urgjencat mjekësore 144 (ambulancat dhe mjekët)

Situata kërkon strehim emergjent

Telefononi 022 879 62 14 (7j/7, 24h/24)

Doni të merrni takim me një profesionist të specializuar në fushëveprimin e dhunës bashkëshortore dhe familjare, që mund t’ju dëgjojë, t’ju japë informata të duhura dhe, nëse dëshironi, t’ju shoqërojë dhe orientojë në përçapjet tuaja :

Për të marrë informata dhe përgjigje nëpërmes internetit : www.violencequefaire.ch